Công Ty Tnhh Khoa Học Kỹ Thuật Texhong Ngân Long

(活跃值 )
越南供应商 , 公司贸易数据已更新至2018-06-14
    提单数 44704
    贸易伙伴 2
    同行公司 1

công ty tnhh khoa học kỹ thuật texhong ngân long是一家越南供应商,以下的贸易报告数据来源于海关数据;该公司的进口数据截止至2018-06-14共计44704笔交易。基于这些贸易数据,我们从贸易伙伴、进出口港、采供国、HS编码、联系方式等维度对数据进行统计汇总,这可以帮助您提高使用外贸数据的效率。上图是công ty tnhh khoa học kỹ thuật texhong ngân long公司近一年的市场趋势分析图,可以从交易数量、重量、价格、交易次数不同维度的趋势来了解当前公司的采供周期和业务稳定性。

贸易伙伴

我们通过công ty tnhh khoa học kỹ thuật texhong ngân long公司的提单数据,提取了该公司所有的贸易伙伴。贸易伙伴的商业价值是可以快速的帮您找到直接的竞争同行和潜在的目标客户。我们提供了按照交易次数和交易时间的排序功能,这可以让你轻松的找到công ty tnhh khoa học kỹ thuật texhong ngân long公司的老客户和新的贸易伙伴,这有利于您对该公司的维护或目标客户的开发。点击贸易伙伴的名称可以查阅công ty tnhh khoa học kỹ thuật texhong ngân long和贸易伙伴之间的交易详情,包括产品名称、重量、价格、交易日期。

查阅所有 >
公司名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
Sunray Macao Commercial Offshore Ltd. Other 1998 99.9% >
Texhong China Investment Co.ltd. Other 2 0.1% >

港口统计

我们通过công ty tnhh khoa học kỹ thuật texhong ngân long公司的提单数据中,依据进口港名称统计出进口港。通过进口港的统计数据可以推算出该公司在全球范围的市场以及份额占比;点击进口港名称可以查阅công ty tnhh khoa học kỹ thuật texhong ngân long在港口所有的货物信息,包括产品名称、重量、数量、价格、交易日期。

查阅所有 >
港口名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
mong cai border gate quang ninh Vietnam 1977 98.9% >
dinh vu port hai phong Vietnam 11 0.5% >
new port Vietnam 7 0.4% >
cua khau mong cai quang ninh Vietnam 2 0.1% >
ptsc dinh vu hai phong Vietnam 2 0.1% >

同行公司

我们将和công ty tnhh khoa học kỹ thuật texhong ngân long公司进出口同一类产品的美国公司推荐给您,推荐的同行提单数据和công ty tnhh khoa học kỹ thuật texhong ngân long提单数据中有相同的8位HS编码,共计推送1个公司。贸易伙伴的同行是您潜在的目标客户,您可以从这些推荐的同行公司中按照交易次数、交易时间排序找到最热门和最新的目标用户。

查阅所有 >
公司名称 所属区域 交易数 活跃值 详情
Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Dệt May Hồng Hải Quảng Ninh 越南 601 75 >

提单数据

汇集了công ty tnhh khoa học kỹ thuật texhong ngân long公司所有的44704条贸易数据。您可以通过HS编码、供应国、产品描述、交易日期筛选精准的提单数据;点击提单按钮可以查阅每一笔的提单详情包括采购商、供应商、HS编码、交易详情、总重量、总金额、单价、交易日期。

查阅所有 >
产品描述 采购区域 交易日期 数量 提单
sợi cotton (sợi đơn, làm từ xơ đã chải kỹ), sợi có tỷ trọng bông từ 85... N/A 2018/06/14 1331.0 OTHER >
sợi cotton (sợi đơn, làm từ xơ đã chải kỹ), sợi có tỷ trọng bông từ 85... N/A 2018/06/14 1325.0 OTHER >
sợi cotton oe (sợi đơn) , sợi có độ mảnh từ 232.56 decitex đến dưới 71... Other 2016/10/26 6000.0 KG >
sợi cotton oe (sợi đơn) , sợi có độ mảnh từ 232.56 decitex đến dưới 71... Other 2016/10/24 10000.0 KG >
sợi cotton tencel, sợi có độ mảnh từ 232.56 decitex đến dưới 714.29 de... Other 2016/10/24 6000.0 KG >
scdpl.08d25.13 - sợi cotton (sợi đơn) , sợi có độ mảnh từ 232.56 decit... Other 2016/10/24 17914.0 KG >
sợi cotton (bọc dẻo) , sợi có độ mảnh từ 232.56 decitex đến dưới 714.2... Other 2016/10/24 32000.0 KG >
sợi cotton (sợi đơn) , sợi có độ mảnh từ 232.56 decitex đến dưới 714.2... Other 2016/10/24 5000.0 KG >
scbd.c16s70d.13 - sợi cotton (bọc dẻo) , sợi có độ mảnh từ 232.56 deci... Other 2016/10/24 20000.0 KG >
sợi cotton tencel, sợi có độ mảnh từ 232.56 decitex đến dưới 714.29 de... Other 2016/10/24 2000.0 KG >
sợi cotton oe (sợi đơn) , sợi có độ mảnh từ 232.56 decitex đến dưới 71... Other 2016/10/24 4000.0 KG >
sợi cotton (sợi đơn) , sợi có độ mảnh từ 232.56 decitex đến dưới 714.2... Other 2016/10/24 10000.0 KG >
sợi cotton (sợi đơn) , sợi có độ mảnh từ 232.56 decitex đến dưới 714.2... Other 2016/10/24 7000.0 KG >
sợi cotton (bọc dẻo) , sợi có độ mảnh từ 232.56 decitex đến dưới 714.2... Other 2016/10/24 8000.0 KG >
sợi cotton (bọc dẻo) , sợi có độ mảnh từ 232.56 decitex đến dưới 714.2... Other 2016/10/24 30000.0 KG >

công ty tnhh khoa học kỹ thuật texhong ngân long是一家越南供应商。官方数据自带的参考联系方式(包含:联系人、电话、邮箱、传真、网址)关注công ty tnhh khoa học kỹ thuật texhong ngân long后,可在数据管理中心导出该公司的联系方式和提单数据;该公司如果有新的交易产生,我们也会通过系统消息推送给你。
以下的使用技巧,也许对你有帮助:
对于未提供联系方式的公司,可以通过“采集按钮”采集Google的搜索结果;也可以通过“公司网址”在官方网站查找联系方式。
关于公司数据更新的问题,可以咨询在线客服或查阅《网站数据清洗及更新说明》