Solvay Peroxythai Ltd

(活跃值 )
比利时供应商 , 公司贸易数据已更新至2019-03-01
地址 55 wave place,11th,16th floor, wireless road,lumpini,,pathumwan,bangkok,thailand th 10330
    提单数 1921
    贸易伙伴 153

solvay peroxythai ltd是一家比利时供应商,以下的贸易报告数据来源于海关数据;该公司的进口数据截止至2019-03-01共计1923笔交易。基于这些贸易数据,我们从贸易伙伴、进出口港、采供国、HS编码、联系方式等维度对数据进行统计汇总,这可以帮助您提高使用外贸数据的效率。上图是solvay peroxythai ltd公司近一年的市场趋势分析图,可以从交易数量、重量、价格、交易次数不同维度的趋势来了解当前公司的采供周期和业务稳定性。

贸易伙伴

我们通过solvay peroxythai ltd公司的提单数据,提取了该公司所有的贸易伙伴。贸易伙伴的商业价值是可以快速的帮您找到直接的竞争同行和潜在的目标客户。我们提供了按照交易次数和交易时间的排序功能,这可以让你轻松的找到solvay peroxythai ltd公司的老客户和新的贸易伙伴,这有利于您对该公司的维护或目标客户的开发。点击贸易伙伴的名称可以查阅solvay peroxythai ltd和贸易伙伴之间的交易详情,包括产品名称、重量、价格、交易日期。

查阅所有 >
公司名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
Oasis Capital Pvt Ltd. India 109 5.8% >
Cong Ty Tnhh Kien Vuong Vietnam 106 5.7% >
Trade Com Services Pakistan 102 5.5% >
Công Ty Tnhh Kiến Vương Vietnam 89 4.8% >
Công Ty Tnhh Hóa Dược Hữu Tín Vietnam 89 4.8% >

港口统计

我们通过solvay peroxythai ltd公司的提单数据中,依据进口港名称统计出进口港。通过进口港的统计数据可以推算出该公司在全球范围的市场以及份额占比;点击进口港名称可以查阅solvay peroxythai ltd在港口所有的货物信息,包括产品名称、重量、数量、价格、交易日期。

查阅所有 >
港口名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
laem chabangBelgium 1141 59.4% >
bangkokBelgium 22 1.1% >
cang cat lai hcmBelgium 18 0.9% >
innsaBelgium 11 0.6% >
karachi muhammad binBelgium 9 0.5% >

提单数据

汇集了solvay peroxythai ltd公司所有的1921条贸易数据。您可以通过HS编码、供应国、产品描述、交易日期筛选精准的提单数据;点击提单按钮可以查阅每一笔的提单详情包括采购商、供应商、HS编码、交易详情、总重量、总金额、单价、交易日期。

查阅所有 >
产品描述 采购区域 交易日期 数量 提单
chất hỗ trợ chế biến dùng trong thực phẩm theo khoản 5, điều 13, nghị ... Vietnam 2019/02/28 30.0 OTHER >
chất hỗ trợ chế biến dùng trong thực phẩm: hydrogen peroxide (interox ... Vietnam 2019/02/28 12000.0 OTHER >
chất hỗ trợ chế biến dùng trong thực phẩm: hydrogen peroxide (interox ... Vietnam 2019/02/28 7170.0 OTHER >
hoá chất trong ngành dệt nhuộm vải interox st 50 hydrogen peroxide 50%... Vietnam 2019/02/28 112.0 OTHER >
shippers load and count stc.640 jerricans hydrogen peroxide 50 pct int... Pakistan 2019/02/27 640.0 UNITS >
shippers load and count stc.1280 jerricans qty: 44800 kgs of hydrogen ... Pakistan 2019/02/27 1280.0 UNITS >
proxitane 15:23- hóa chất khử trùng dùng trong công nghiệp (30kg/thùng... Vietnam 2019/02/26 12000.0 OTHER >
hóa chất dùng trong công nghiệp dệt (tẩy vải), dạng lỏng: hydrogen per... Vietnam 2019/02/26 22400.0 OTHER >
hóa chất dùng trong công nghiệp dệt: hydrogen peroxide 50% wt (interox... Vietnam 2019/02/26 89600.0 OTHER >
hóa chất dùng trong công nghiệp dệt: hydrogen peroxide 50% wt (interox... Vietnam 2019/02/22 44800.0 OTHER >
1x20`640 jerricanshydrogen peroxide 50 percentcertifying merchandise o... United States 2019/02/22 640.0 UNITS >
1x20`640 jerricanshydrogen peroxide 50 pct interox st 50merchandis are... Pakistan 2019/02/22 640.0 UNITS >
hoá chất trong ngành dệt nhuộm vải hydrogen peroxide (h2o2 50% min) in... Vietnam 2019/02/21 44.8 OTHER >
sản phẩm hóa chât peroxide 50%- h2o2, dùng trong công nghiệp (1150 kg/... Vietnam 2019/02/21 20.7 OTHER >
hoá chất trong ngành dệt nhuộm vải interox st 50 hydrogen peroxide 50%... Vietnam 2019/02/20 112.0 OTHER >

solvay peroxythai ltd是一家比利时供应商。官方数据自带的参考联系方式(包含:联系人、电话、邮箱、传真、网址)关注solvay peroxythai ltd后,可在数据管理中心导出该公司的联系方式和提单数据;该公司如果有新的交易产生,我们也会通过系统消息推送给你。
以下的使用技巧,也许对你有帮助:
对于未提供联系方式的公司,可以通过“采集按钮”采集Google的搜索结果;也可以通过“公司网址”在官方网站查找联系方式。
关于公司数据更新的问题,可以咨询在线客服或查阅《网站数据清洗及更新说明》